I GRUPA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

I Grupa Rozwoju Społecznego jest  grupą dzieci najmłodszych wiekowo w Ośrodku. Przebywają tu podopieczni z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężeniami. Grupę prowadzi terapeuta zajęciowy Anna Łukasik wraz z osobą wspomagającą Justyną Zapadka.

W I Grupie Rozwoju Społecznego w pracy z naszymi podopiecznymi bierzemy pod uwagę ich uwarunkowania zdrowotne, aktywność oraz środowiska z których pochodzą. Pod tym kątem prowadzone są zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, ćwiczenia umiejętności samoobsługowych, ćwiczenia sygnalizowania swoich potrzeb. Stwarzamy sytuacje do poznawania najbliższego otoczenia. Uczymy prostych słów oraz wykonywania prostych poleceń na miarę możliwości dziecka a także umiejętności celowego działania. Nasza praca maja na celu również usprawnianie manualne i ruchowe w zakresie małej i dużej motoryki.

Cele ogólne podejmowanych działań terapeutycznych w I Grupie Rozwoju Społecznego:

nabywanie zachowań akceptowanych społecznie,

rozwijanie motoryki małej i dużej;

rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz wzrokowo słuchowej;

ćwiczenia rozumienia poleceń i adekwatne na nie reagowanie;

rozwijanie umiejętności samoobsługowych (samodzielnego ubierania większych części odzieży, samodzielnego spożywania posiłków, korzystania z toalety, trening toaletowy, trening czystości przy użyciu prostych sprzętów: szczotka, szufelka, zmiotka, przyrządzanie posiłków, dbanie o czystość i własny wygląd);

rozwijanie kontaktów społeczno – emocjonalnych;

adaptacja do nowych zmieniających się warunków;

kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb i decydowania o sobie;

kształtowanie umiejętności współdziałania, rywalizacji i współzawodnictwa.

 

Terapeuta grupy - lic Anna Łukasik - nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki terapeutycznej, studia podyplomowe – oligofrenopedagogika oraz kurs kwalifikacyjny  dla nauczycieli – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Z uwagi na specyfikę pracy regularnie bierze udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (min. "Profilaktyka agresji i przemocy w środowisku szkolnym", "Sztuka perswazji – język wpływu w wychowaniu nastolatka", "Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w relacjach nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel-rodzic w szkole specjalnej, komunikacja wg M. Rosenberga", "Procedury interwencyjno – profilaktyczne w szkole specjalnej“, „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu“ ). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.W Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnym prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi niepełnosprawnymi z zastosowaniem różnorodnych metod i form  min. terapia metodą M.Ch. Knillów,  terapia metodą Snoezelen (zajęcia na Sali Doświadczania Świata), terapia metodą Porannego Kręgu, zajęcia muzyczno – ruchowe, zajęcia „Spotkanie z żywiołami”, zajęcia kulinarne, zajęcia ruchowe z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego według W. Sherborne, masaż Shantala i Body Touch, muzykoterapia, zajęcia techniczno – plastyczne. Ponadto wykorzystuje formy komunikacji alternatywnej np. piktogramy. W swojej pracy zwraca uwagę aby dostosować metody i techniki do odbiorców. Uwielbia wyzwania, jest cierpliwa, wyrozumiała i otwarta na rozmowę :-) .

 Oddział Szczytno

ul. Pasymska 21 A
12-100 Szczytno (woj.warmińsko-mazurskie)
89 624 34 37

Oddział Świętajno

ul. Grunwaldzka 13
12-140 Świętajno (woj.warmińsko-mazurskie)
89 624 40 22

 

Osób w kolejce:
Fizjoterapia:
Poradnia rehabilitacyjna: 0
Poradnia logopedyczna: 0
Poradnia wad postawy: 0
Fizjoterapia indywidualna: 0
Fizjoterapia domowa: 0

Nabliższy wolny termin:
Fizjoterapia:
Poradnia rehabilitacyjna: 2019-12-31
Poradnia logopedyczna: 2019-12-31
Poradnia wad postawy: 2019-12-31
Fizjoterapia indywidualna: 2019-12-31
Fizjoterapia domowa: 2019-12-31

Nasz ośrodek posiada status organizacji pożytku publicznego. Figuruje ona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/.

Aby przekazać 1 % podatku należy wpisać w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym wpisać KRS: 0000 1605 11

Nr konta: Bank Millennium S.A. 61 1160 2202 0000 0000 3729 8631

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Olsztynie
http://www.nfz-olsztyn.pl/

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
http://www.nfz.gov.pl

Stowarzyszenie Promyk
http://www.promyk.org.pl/

Powered by Meteoryt